2 ឆ្នាំ មុន - បកប្រែ

នាងខ្ញុំឈ្មោះlylyនៅខេត្តកំពត ខ្ញុំមានលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមSSC ផងដែរ ហើយនាងខ្ញំុក៏មានរើសតំណាងចែកចាយ25ខេត្តក្រុង បើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលតាមលេខ 0889723597/0968047894 នឹងអាចឆាតមកក៏បានដែរ

Like