3 ខែ មុន - បកប្រែ

کربن فعال
کربن فعال چیست؟
کربن فعال (که ذغال فعال، زغال سنگ فعال یا کربن فعال نیز نامیده می شود) یک جاذب بسیار مفید است. کربن فعال به دلیل مساحت سطح بالا، ساختار منافذ (میکرو، مزو و ماکرو) و درجه بالایی از واکنش پذیری سطحی، می تواند برای خالص سازی، کلر زدایی، بوزدایی و رنگ زدایی در کاربردهای مایع و بخار استفاده شود. علاوه بر این، کربن‌های فعال جاذب‌های اقتصادی برای بسیاری از صنایع مانند تصفیه آب، محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی، کاربردهای خودرو، تصفیه گاز صنعتی، نفت و بازیافت فلزات گرانبها عمدتاً برای طلا هستند. مواد پایه برای کربن فعال پوسته نارگیل، زغال سنگ یا چوب است.

کاربرد کربن فعال
انواع مختلف کربن فعال برای کاربردهای تخصصی مختلف مناسب هستند.

کربن فعال دانه بندی شده
کربن فعال پلت شده
کربن فعال پودر شده
کربن فعال آغشته شده
کربن فعال کاتالیزوری
هر درجه و اندازه کربن فعال به کاربرد خاص بستگی دارد. انتخاب صحیح محصول کربن فعال و اندازه مش بستگی به کاربرد و آلاینده هایی دارد که قصد حذف آن را دارید.

کاربردهای معمولی عبارتند از:

حذف ترکیبات آلی فرار مانند بنزن، TCE و PCE.
سولفید هیدروژن (HS) و حذف گازهای زائد
کربن فعال آغشته به عنوان بازدارنده باکتری در فیلترهای آب آشامیدنی استفاده می شود
حذف طعم و بو ترکیبات ایجاد کننده مانند MIB و ژئوسمین
بازیابی طلا
حذف کلر و کلرامین
طراحی یک سیستم فیلتراسیون کربن فعال مناسب با زمان تماس کافی، افت فشار و اندازه ظرف مهم است. همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کربن فعال نقش مهمی در حذف موثر آلاینده ها دارد. بنابراین، آزمایش مواد ضروری است و روش‌های آزمایش ASTM مانند فعالیت بوتان، مساحت سطح، چگالی و محتوای آب (رطوبت) می‌تواند برای یافتن بهترین ماده مناسب برای کاربرد شما انجام شود.
https://is.gd/V7uswp

Like